ACM ICPC Participation

 

2015

World Champions

Gennady Korotkevich

Borys Minaiev

Artem Vasilyev

Coach: Andrey Stankevich

2014

Bronze Medal

Adam Bardashevich

Borys Minaiev

Artem Vasilyev

Coach: Andrey Stankevich

2013

World Champions

Mikhail Kever

Noyaz Nigmatullin

Gennady Korotkevich

Coach: Andrey Stankevich

2012

World Champions

Mikhail Kever

Eugeny Kapun

Niyaz Nigmatullin

Coach: Andrey Stankevich

2009

World Champions

Vladislav Isenbaev

Maxim Buzdalov

Eugeniy Kapun

Coach: Andrey Stankevich

2008

World Champions

Dmitry Abdrashitov

Dmitry Paraschenko

Fedor Tsarev

Coach: Andrey Stankevich

2007

Gold Medal

Iskander Akishev

Mikhail Dvorkin

Roman Satyukov

Coach: Andrey Stankevich

2005

Gold Medal

Pavel Mavrin

Sergey Orshanski

Dmitry Pavlov

Coach: Andrey Stankevich

2004

World Champions

Pavel Mavrin

Sergey Orshansky

Dmitry Pavlov

Coach: Andrey Stankevich

2003

Gold Medal

Timofey Borodin

Alexander Shtuchkin

Eugeny Uzhakov

Coach: Andrey Stankevich

2001

Gold Medal

Georgiy Korneev

Denis Kouznetsov

Andrey Stankevich

Coach: Matvey Kazakov

2000

Silver MEdal

Georgiy Korneev

Denis Kouznetsov

Andrey Stankevich

Coach: Mark Sandler

1999

Gold Medal

Matvey Kazakov

Vladimir Levkin

Alexander Volkov

Coach: Mark Sandler


 

 

Information © 2015-2018 ITMO University
2015 Department of Information Technology